صفحه فارسی

دوره جامع تزریق فیلر و بوتاکس بارویکرد ورود به بازار کار هم برای همکاران پزشک و دندانپزشک و پرستار و هم برای افراد بدون پیش زمینه مرتبط با علوم‌پزشکی با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید سی پی دی ، داروخانه ها ،بیمه ها و

...  

ما از شروع دوره آموزشی تا بعد از شروع به کار شما در کنارتان هستیم  

اطلاعات کامل دوره در ویدیو زیر به زبان فارسی تهیه شده است 

آیا این کلاس فقط مختص پزشکان و پرستاران است؟

خیر ،اکادمی شاهین علاوه بر تدریس به پزشکان و پرستاران و دندانپزشکان به افراد بدون پیش زمینه دانشگاهی مرتبط نیز تدریس می کند و مدرک معتبر می دهد 

آیا پس از پایان دوره می توانم به صورت خصوصی کلینیک خودم را داشته باشم ؟

بله ، اکادمی شاهین پس از پایان دوره ،

شما را از صفر تا صد شروع و راه اندازه کلینیک مطلع خواهد کرد و به صورت رایگان به شما مشاوره تبلیغاتی و .. خواهد داد

حداقل مدرک پیش نیاز جهت ثبت نام چیست؟

طبق قوانین فعلی در صورت داشتن حداقل مدرک بیوتی تراپی لول ۳ یا اناتومی و فیزیولوژی لول ۳ می توانید در این دوره ها شرکت کنید 

سرتیفیکیت دوره معتبر است ؟

اکادمی شاهین مفتخر است که به عنوان سنتر و مرکز CPD معتبر 

شناخته شده و تمامی کورس ها و سرتیفیکیت ها مورد تایید و قابل پی گیری از وبسایت سی پی دی می باشد

من حداقل مدرک لازم جهت ورود به کورس را ندارم ،چه راهی پیشنهاد می کنید؟

اکادمی شاهین برای شما لول ۳ اناتومی و فیزیولوژی را به  صورت رایگان برگزار خواهد کرد تا به صورت قانونی بتوانید در کلاس ها شرکت کنید

WhatsApp 

👇

جهت پرداخت اقساط به واتساپ ما پیام دهید 

Elevate Your Aesthetic Career with Our Exclusive Botox and Filler Course Package

Embark on a transformative journey in aesthetic medicine with our comprehensive Botox and filler course package at Shahin Aesthetic Academy, located in the prestigious Harley Street of London. This all-inclusive package is designed to equip practitioners with the knowledge and skills needed to excel in the field, while also offering exceptional value and support.

Course Highlights:

Comprehensive Training:

Master the art of Botox and filler injections through our comprehensive courses, covering fundamental techniques and advanced applications. From understanding facial anatomy to mastering injection protocols, participants receive in-depth instruction from industry experts.

Exclusive Discount:

Take advantage of our special offer with a £600 discount on the course package. This limited-time discount ensures exceptional value for practitioners seeking to advance their skills and enhance their career prospects in aesthetic medicine.

- Bonus Anatomy Course:

Enhance your understanding of facial anatomy with our complimentary anatomy course. Gain insights into facial structures and muscle dynamics, empowering you to achieve optimal results in your aesthetic practice.

Free Clinic Startup and Business Plan Courses: Receive complimentary access to our clinic startup and business plan courses, valued at £1100. Learn essential strategies for launching and managing a successful aesthetic practice, including marketing, branding, and patient management.

Free Hands-On Training: Gain valuable practical experience with free hands-on training for up to six months in our clinic. Under the guidance of experienced practitioners, participants have the opportunity to refine their skills and build confidence in a real-world clinical setting.

Why Choose Shahin Aesthetic Academy?

At Shahin Aesthetic Academy, we are committed to providing excellence in aesthetic education. With state-of-the-art facilities, experienced faculty, and a supportive learning environment, we ensure that participants receive the highest quality training and support to succeed in their aesthetic careers.

Conclusion:

Don't miss this opportunity to elevate your aesthetic career with our exclusive Botox and filler course package. With comprehensive training, exclusive discounts, valuable bonuses, and free hands-on training, Shahin Aesthetic Academy is your gateway to success in the dynamic field of aesthetic medicine.